ارﺗﺒـﺎط ﯾـﮏ ﺳـﻮﯾﻪ KNX ﺑﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ IR در ساختمان و خانه هوشمند KNX

جهت استفاده در ساختمان و خانه هوشمند KNX

 

ﯾﮏ اﯾﻨﺘﺮﻓﯿـﺲ KNX اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑــﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻮﺗــﻰ-ﺗﺼـﻮﯾــﺮى اﻟﮑﺘـﺮوﻧﯿـﮑﻰ ﻣﺘﺪاول از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﻓﺮﺳﺘﻨــﺪه ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﺪ.

ارﺗﺒـﺎط ﯾـﮏ ﺳـﻮﯾﻪ KNX ﺑﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ IR در ساختمان و خانه هوشمند KNX
ارﺗﺒـﺎط ﯾـﮏ ﺳـﻮﯾﻪ KNX ﺑﻪ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ IR در ساختمان و خانه هوشمند KNX