ارﺗﺒﺎط KNX ﺑﻪ محصولات Alterna شرکت Daikin

 

جهت استفاده در ساختمان و خانه هوشمند KNX

2 واﺣﺪ ریلی DIN KLC-DA ﺑﺮاى ﺑﺮﻗـﺮارى ارﺗﺒـﺎط دو ﻃـﺮﻓــﻪ ﺟﻬـﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزى ﺳﯿـﺴﺘﻤـﻬﺎى Alterma ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ Daikin ﺑﺎ KNX اﺳﺖ

ارﺗﺒﺎط KNX ﺑﻪ محصولات Alterna شرکت Daikin
ارﺗﺒﺎط KNX ﺑﻪ محصولات Alterna شرکت Daikin