ارﺗﺒﺎط KNX ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬـﺎى ﺗﺠﺎرى و ﺻﻨﻌﺘﻰ Daikin خانه هوشمند KNX

 

جهت استفاده در ساختمان و خانه هوشمند KNX

 

2 واﺣﺪ ریلی DIN KLIC-DI ﺑـﺮاى ﺑﺮﻗــﺮارى ارﺗﺒــﺎط دو ﻃﺮﻓـﻪ ﺟﻬـﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﺳـﺎزى ﺳﯿﺴﺘﻤـﻬﺎى ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع ﺗﺠﺎرى و ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ Daikin ﺑﺎ KNX اﺳﺖ.

ارﺗﺒﺎط KNX ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬـﺎى ﺗﺠﺎرى و ﺻﻨﻌﺘﻰ Daikin خانه هوشمند KNX
ارﺗﺒﺎط KNX ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬـﺎى ﺗﺠﺎرى و ﺻﻨﻌﺘﻰ Daikin خانه هوشمند KNX