شماره حساب

شماره کارت جهت واریز مبلغ کلاسها:  6037691508517406 به نام آقای محمد مدبری فرد

شماره حساب:0101487749009 بانک صادرات به نام آقای محمد مدبری فرد