شیر برقی گاز و آب

دو مدل شیر برقی گاز یا آب معمولا در ساختمانهای هوشمند استفاده می شود، یکی برای ورودی اصلی گاز که با سنسور های گاز نصب شده در منازل فعالیت می کند و در صورت حس کردن هرگونه نشتی در منازل، گاز کلی منازل را قطع می کند تا از خطرات احتمالی جلوگیری کند. این شیر مجهز به خاری است که در صورت بروز مشکل، سیستم را از حالت اتوماتیک خارج کرده و به صورت منوال در آورد. درمدل دیگر که در مواردی مانند شومینه و یا شیر گاز آشپزخانه بهره گرفته می شود، شیرهای برقی با دو مدل “بسته در حالت عادی” و “باز در حالت عادی” در نظر گرفته شده است. این شیرهای برقی با دریافت دستور، وضعیت خود را عوض می کنند. به طور مثال، برای آبیاری، اگر از شیر برقی “بسته در حالت عادی” بهره بگیریم، تا زمانی که دستور باز شدن آب از کنترلر یا حسگر داده نشود، شیر بسته می ماند و در صورت گرفتن دستور، شیر باز شده و آبیاری صورت می گیرد.

با تجهیز لوله های ساختمان  به شیرهای برقی گاز و آب امکان کنترل آنها توسط کنترل کننده ای کلیدها ریموتها و همچنین سنسورهای گاز و دود وحرکت و.. متصل شده در سیستم هوشمند برقرار می گردد. مثلا بدین ترتیب در سناریو خروج از خانه یا مسافرت علاوه بر خاموش شدن چراغها و در حالت اقتصادی قرار گرفتن سیستم گرمایش و سرمایش، شیر آب و گاز خانه نیز جهت جلوگیری از خرابیهای ناشی از نشتی اب و گاز بسته شود تا اسایش خیال بیشتری را برای صاحبان خانه ارمغان بیاورد یا اینکه در صورت دریافت اطلاعاتی مبنی بر نشتی آب یا گاز از سنسورهای رطوبت گاز یا دود سیستم هوشمند برای جلوگیری از خسارت سیستم اب و گاز خانه را قطع نموده و به صاحب خانه توسط پیغام از پیش ضبط شده اطلاع رسانی نماید.