عملگر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره. 4 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ، ﺑﺎز ﺧﺎزﻧﻰ خانه و ساختمان هوشمند KNX

جهت استفاده در ساختمان و خانه هوشمند KNX

2 واﺣﺪ ریلی DIN OX QUATRO ﯾﮏ ﻋـﻤﻠﮕــﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈــﻮره ﺑﺎ 4 ﺧﺮوﺟــﻰ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺑﺎرﻫـﺎى ﺧﺎزﻧــﻰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕـﺮ، ﺷﺎﻣــﻞ ﺗﻮاﺑـﻊ ﻣﻨـﻄﻘـﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﺑﺮاى آن اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ.

عملگر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره. 4 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ، ﺑﺎز ﺧﺎزﻧﻰ خانه و ساختمان هوشمند KNX
عملگر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره. 4 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ، ﺑﺎز ﺧﺎزﻧﻰ خانه و ساختمان هوشمند KNX