عملگر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 8 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ و ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﻰ خانه و ساختمان هوشمند KNX

جهت استفاده در ساختمان هوشمند KNX

4/5 واﺣﺪ ریلی DIN MAXinBOX8 ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈــﻮره ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روى رﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 4 ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺎﺗﺮ ﯾﺎ 8 ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺴﺘﻘـــﻞ 16 آﻣﭙـﺮ اراﺋـﻪ ﻣﻰ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎرﻫــﺎى ﺧـﺎزﻧــﻰ را ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دﮐﻤﻪ ﻫﺎى ﻓﺸﺎرى ﺑﺮ روى ﮐـﺎور، اﻣﮑـﺎن ﮐﻨﺘـﺮل دﺳﺘــﻰ ﺧﺮوﺟﻰ ﻫﺎى ﺧﻮد را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﺳﺎزد و داراى 10 ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻨﻄﻘﻰ اﺳﺖ.

عملگر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 8 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ و ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﻰ خانه و ساختمان هوشمند KNX
عملگر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 8 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ و ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﻰ خانه و ساختمان هوشمند KNX