كنترلر دماى داخلى خانه

هر پنل داراى سنسور دما و رطوبت در خانه هوشمند
مى باشد. كه براى هر اتاق مى تواند به صورت جداگانه دماى اتاق
را تنظيم كند.
– كنترل كليه سيستم هاى برودتى حرارتى
– تنظيم اتومات دما بر روى دماى تعيين شده توسط كاربر
– انتخاب حالت هاى مختلف دائم روشن يا اتومات و…
– داراى تنظيم دور، كنترل سرما، كنترل گرما،كنترل كليه وسايل
حرارتى، سرمائى
– منوى كنترل سيستم براساس سيستم نصب شده تغيير مى كند.