ماژولهای تابلویی هوشمند MDT

این برند در زمینه هوشمند سازی ساختمان ساخت کشور آلمان می باشد ماژولهای هوشمند MDT  بیش از 80 مورد می باشد که شامل ماژولهای کنترل روشنایی ، دیمر، پرده، دیمر LED، کنترل از طریق اینترنت، کنترل وسایل گرمایش و سرمایش در 1، 2،4،8،16 و 20 پل می باشند

MDTNEW93