ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 4 ﺧﺮوﺟﻰ 10 آﻣﭙﺮ و6 ورودى

جهت استفاده در خانه هوشمند KNX

2 واﺣﺪ ریلی DIN ACTinBOX Classic Hybrid ﯾـﮏ ﻋﻤﻠــﮕﺮ ﭼﻨـــﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ 6 ورودى و 4 ﺧﺮوﺟﻰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔﻰ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮى ﺧﻮد، ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، اﻣﮑـﺎن اﺗﺼـﺎل ﯾﮏ ﭘﺮوب درﺟﻪ ﺣﺮارت (ﺣﺎوى ﺗﺎﺑـﻊ ﺗﺮﻣﻮﺳـﺘﺎت) و ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﺣﺮﮐﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻰ ﺳﺎزد و ﺣﺎوى ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 4 ﺧﺮوﺟﻰ 10 آﻣﭙﺮ و6 ورودى خانه هوشمند KNX
ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 4 ﺧﺮوﺟﻰ 10 آﻣﭙﺮ و6 ورودى خانه هوشمند KNX