ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 6 ﺧﺮوﺟﻰ 10 آﻣﭙﺮ

جهت استفاده در ساختمان و خانه هوشمند KNX

2 واﺣﺪ ریلی DIN ACTinBOX MAX6 ﯾـﮏ ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ 3 ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰى ﻣﻰﺑﺎﺷـﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕـﺮ، ﺣﺎوى ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺮاى آن اﯾﺠﺎد ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺮاى ﺑﺎرﻫـﺎى ﺧﺎزﻧـﻰ ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 6 ﺧﺮوﺟﻰ 10 آﻣﭙﺮ خانه وساختمان هوشمند KNX
ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 6 ﺧﺮوﺟﻰ 10 آﻣﭙﺮ خانه وساختمان هوشمند KNX