دعوت جهت اعطای نمایندگی

شرکت بهورزان از شرکتهای خوشنام فعال در امر 1-  هوشمند سازی ساختمان 2- سیستمهای امنیتی و حفاظتی 3- پیمانکاران برق ساختمان 4-کلینیکهای ساختمانی و دیگر رشته های مرتبط که پرسنل متخصص در زمینه برق ساختمان و الکترونیک و کنترل و توان مالی کافی را دارند جهت اعطای عامل فروش و نصب و نمایندگی  دعوت به همکاری می نماید.   فهرست عاملین نصب و فروش :collaboration

محمود آباد ( آقای مهندس سنگاری)

یزد(آقای مهندس پورنجفی)

ساری(کالای برق مددیان)

مشهد( شرکت آبرنگ 3)

گرگان ( شرکت کانیار)

دزفول(شرکت سولار پارس )

اهواز(آقای مهندس شهابی)

تهران( شرکت مانا تک)

تبریز(آقای مهندس محمد رهنما)

شیراز(آقای مهندس ثامنی)

رشت( آقای مهندس پوررضا)

طالش( دفتر معماری دکورانک)

کرمان(آقای مهندس جمالی)