آبنمای پرده ای آبنمای هوشمند

آبنمای پرده ای یا آبنمای هوشمند یا یکی از تکنولوژی هایی است که توسط این شرکت به ثبت رسیده است. در این آبنما که به صورت آبشار می باشد،با قطع و وصل هوشمند ریزش آب و با در کنار هم […]