پروتکلهای خانه هوشمند

در یک خانه هوشمند تمام تاسیسات و تجهیزات به طور یکپارچه کار میکنند. نام شبکه ارتباطی که با استاندارهای ارتباطی مختلف بین این تجهیزات ارتباط برقرار میکند پروتکل میباشد و عمل نقل و انتقال داده ها را بین اجزای مختلف ساختمان […]

خانه های هوشمند

خانه های هوشمند : خانه هاي هوشمند در راحت تر كردن زندگي و افزايش رفاه  مردم نقش اساسی دارند. چه در محل کار و چه در تعطیلات خانه هوشمند شما را از آنچه در آن مي گذرد آگاه می سازد […]

ارﺗﺒﺎط KNX ﺑﻪ232- RS ساختمان و خانه هوشمند KNX

جهت استفاده در خانه و ساختمان هوشمند KNX SKX OPEN ﯾﮏ راﺑـﻂ ارﺗﺒـﺎط دو ﻃﺮﻓـﻪ ىKNX-RS232 اﺳﺖ. SKX OPEN اﻣﮑـﺎن ادﻏـﺎم دﺳﺘﮕـﺎه ﻫﺎى ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﺎ KNX را از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾﮏ ﭘﻮرتRS232 ﻓﺮاﻫـﻢ ﻣﻰ ﮐﻨــﺪ. از وﯾـﮋﮔـﻰ ﻫﺎى اﺻﻠـﻰ اﯾﻦ راﺑـﻂ، […]

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 16 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ و ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﻰ خانه و ساختمان هوشمند KNX

جهت استفاده در هوشمندسازی ساختمان KNX 8 واﺣﺪ ریلی DIN MAXinBOX16 ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈــﻮره ﺑـﺮاى ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روى رﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 8 ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺎﺗﺮ ﯾﺎ 16 ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺴﺘﻘـﻞ 16 آﻣﭙـﺮ اراﺋـﻪ ﻣﻰ دﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺎرﻫـﺎى […]

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 6 ﺧﺮوﺟﻰ 10 آﻣﭙﺮ

جهت استفاده در ساختمان و خانه هوشمند KNX 2 واﺣﺪ ریلی DIN ACTinBOX MAX6 ﯾـﮏ ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈـﻮره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ 3 ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻗﺎﺑــﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾﺰى ﻣﻰﺑﺎﺷـﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕـﺮ، ﺣﺎوى ﺗﻮاﺑﻊ ﻣﻨﻄﻘﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﻣﺘﻌﺪدى ﺑﺮاى […]

عملگر ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 8 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ و ﺑﺎر ﺧﺎزﻧﻰ خانه و ساختمان هوشمند KNX

جهت استفاده در ساختمان هوشمند KNX 4/5 واﺣﺪ ریلی DIN MAXinBOX8 ﯾﮏ ﻋﻤﻠﮕـﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣﻨﻈــﻮره ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روى رﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪى ﻫﺎى ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ 4 ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺎﺗﺮ ﯾﺎ 8 ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺴﺘﻘـــﻞ 16 آﻣﭙـﺮ اراﺋـﻪ ﻣﻰ دﻫـﺪ ﮐـﻪ […]

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 4 ﺧﺮوﺟﻰ 10 آﻣﭙﺮ و6 ورودى

جهت استفاده در خانه هوشمند KNX 2 واﺣﺪ ریلی DIN ACTinBOX Classic Hybrid ﯾـﮏ ﻋﻤﻠــﮕﺮ ﭼﻨـــﺪ ﻣﻨﻈﻮره ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎ 6 ورودى و 4 ﺧﺮوﺟﻰ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔﻰ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮى ﺧﻮد، ﻣﻤﺘﺎز و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه […]

ﻋﻤﻠﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮره 6 ﺧﺮوﺟﻰ 16 آﻣﭙﺮ و6 ورودى و بار خازنی

جهت استفاده در ساختمان هوشمند KNX 5/4 واﺣﺪ ریلی DIN ﮐﻪ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨـﺪى ﻫـﺎى ﻣﺘﻌـﺪدى ﺗﺎ 3 ﮐﺎﻧﺎل ﺷﺎﺗﺮ ﯾﺎ 6ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺴﺘﻘﻞ 16آﻣﭙﺮى، ﮐﻪ ﻫﻤﮕﻰ از ﺑﺎرﻫﺎى ﺧﺎزﻧــﻰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ ﻣﻰ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻦ دﮐﻤﻪ ﻫﺎى ﻓﺸﺎرى ﺑﺮ روى ﮐﺎور، […]

خانه هوشمند بهورزان از سال 1384  به صورت رسمی کار خود را در مورد واردات، مشاوره ، اجرا و آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS آغاز نموده است ما با بیش از 10 سال تجربه در زمینه مشاوره و آموزش خانه هوشمند، هوشمند سازی ساختمان BMS […]