ماژولهای تابلویی هوشمند MDT

این برند در زمینه هوشمند سازی ساختمان ساخت کشور آلمان می باشد ماژولهای هوشمند MDT  بیش از 80 مورد می باشد که شامل ماژولهای کنترل روشنایی ، دیمر، پرده، دیمر LED، کنترل از طریق اینترنت، کنترل وسایل گرمایش و سرمایش در 1، […]

کلیدهای هوشمند خانه هوشمند MDT

این برند در زمینه خانه هوشمند ساخت کشور آلمان می باشد کلیدهای هوشمند MDT در دو نوع شیشه با رنگهای سفید و سیاه و همچنین کلیدهای سویچ می باشد این کلیدها در 2 4 6 و 8 پل می باشند […]