سیستم هوشمند سازی با zwawe و zigbee

سیستم هوشمند سازی با zwave و zigbee یکی از محصولات با کیفیت خانه های هوشمند به شمار می رود که البته ابن دو محصول دو مقوله جدا هستند خانه هوشمند بر پایه Z-Wave fibaro چیست سیستم zigbee بسیار کم هزینه […]

نگاهی به پروتکل Z-Wave

هوشمند سازی خانه و حرفه های مربوط به این رشته در سال های آتی به عنوان حرفه ای مهم و برجسته کاربرد خواهد داشت. هوشمند سازی بیسیم خانه به مفهوم افزودن فعال کننده ها و سنسورها به یک خانه می […]