کلید هوشمند طرح کریستال

Untitled Document

کلید طرح کریستال

روکش پنل کریستالی با تنوع رنگی بالا
طراحی مدرن
نصب آسان
نظافت آسان

ctalogcristal1

کلیدهای پرده

Rated Voltage:        230VAC±10%,50Hz
Motor Load:                              ≤90W
Static State Wastage:                 <1W
Suitabl
e Temperature:             -10~50oC

کلیدهای سناریو

Rated Voltage:      230VAC±10%,50Hz
Static State Wastage:               <1W
Suitabl
e Temperature:          -10~50oC

کلیدهای دیمردار

Rated Voltage:    230VAC±10%,50Hz Lamp Load:               ≤400W in sum
Static State Wastage:               <1W
Suitabl
e Temperature:           -10~50oC

کلیدهای روشنایی

Rated Voltage:    230VAC±10%,50Hz Appliance Load:            ≤1600W x2
Static State Wastage:               <1W
Suitabl
e Temperature:          -10~50oC

امکان روشن و خاموش کردن موتور ها در جهت ها ی مختلف برای باز و بسته کردن پرده ها و دربها

تعریف چندین عمل متفاوت برای هر دکمه برنامه ریزی سریع و آسان امکان کنترل وسایل در یک محیط و یا در محیط های پراکنده

قابلیت تنظیم درجه روشنایی تا 100 مرحله ذخیره شدت نور تنظیم شده در زمان خاموش شدن

کلید تک پل و دو پل هوشمند

catalogcristalfooter