شرکت Fujitsu

توجه به استاندارد جهانی KNX برای هوشمند سازی خانه و ساختمان رو به افزایش است. این مجمع نشکیل شده از محصولات مختلف از بیش از 300 تولید کننده معتبر می باشد.

شرکت Fujitsu  که دفتر اصلی آن در ژاپن می باشد و با 75 سال قدمت  از شرکتهای پیشرو در صنعت هواسازهاو سیستمهای گرمایش و سرمایش و وسایل الکترونیکی می باشد به مجمع تولید کنندگان KNX  پیوست. این شرکت سیستمهای گرمایش و سرمایش خود را با کنترل با پروتکل KNX تولید خواهد کرد.