شهر هوشمند KNX

تئوری  پیچیدگی با مسایلی سر کار داره که با مدلهای ریاضی توضیح داده می شوند. یک سیستم کامپلکس  سیستمی است که دنبال سادگی است با این وجود داری چندین لایه است و همچنان قابل تغییر است .مانند  smart grid که تشکیل شده از تکنولوژیها های زیادی است مثل سیستمهای کنترل ترافیک،  اتوماسیون صنعتی،  اتوماسیون ساختمان( شامل گرمایش ، سرمایش، روشنیی، امنیت، راحتی و و وسایل خانگی) که برای بهینه سازی انرژی تلاش می کنند. با بهینه سازی انرژی می توان مصرف انرژی را به مقدار قابل توجهی کاهش داد.از وقتیکه توزیع لامپهای رشته ای قدیمی در اروپا قطع شد همه خانه ها لامپهای کم مصرف استفاده کردند. به هر حال  اغلب راه حلهای جدا از همی وجود دارد . آیا این روش موفق بوده و آیا این عمل هوشمندانه بوده است؟ در حال حاضر افزایش زیادی در رو آوری به انرژیهای جدید مانند منابع باد و خورشیدی  که تولید نیروی  برق متوسط و کم دارند آورده شده است. تا اینجا بیشتر بهینه سازی در مجموع سازی و بهینه سازیه وسایلی است که تولید و مصرف می شوند(مانند جایگزینی لامپهای کم مصرف با لامپهای رشته ای). از وقتیکه وسایل هوشمند اندازه گیری ساخته شدند در تکنولوژیهای جدیدتر یک مجموع سازی بین  مصرف کننده ها و تولیدکنندگان انرژی بوجود آماده است که اندازه گیری هوشمند می تواند تاثیر بسزایی بر این مجموع سازی بگذارد.

این نکته روشن می شود که در آینده  سیستمها با چالش بیشتری از ساختمانهای جدا یا اکشنهای جداگانه مواجه خواهند بود بلکه نیاز به توجه و ساخت تصویر وسیعتری می باشیم که این مهم با تبدیل این سیستمها به سیستمهای هوشمند مانند KNX  میسر می باشد و این تنها با استفاده  از ابزارهای اندازه گیری هوشمند و ساختمانهای هوشمند امکان پذیر است.

وقتی همه چیز هوشمند است آیا این هوشمند سازی است؟

هوشمند سازی بیشتر  اتصال وسایل الکتریکی از سیستمهای کنترلی مختلف مانند روشنایی، گرمایش، سرمایش،  هواساز و…  از طریق یک سیستم مدیریت هوشمند ساختمان می باشد بهینه سازی انرژی  بدون ساختمان هوشمند ناقص است.ساختمانهای هوشمند KNX و شهر هوشمندKNX  نه تنها هوشمند است بلکه هوشمندانه هم هستند  و در این صورت است که سیستمهای کامپلکس ساده می شوند و با کمک هوشمند سازی ساختمانها شهر هوشمند و  سیستم بهینه سازی انرژی هوشمند خواهیم داشت.

شرکت بهورزان ارایه دهنده راهکارهای هوشمند سازی خانه و ساختمان