خلاصه ای از هوشمندسازی ساختمان

معرفی خانه های هوشمند با پیشرفت تکنولوژی، خانه ها نیز روز بروز پیشرفته تر می شوند. در ساده ترین حالت اتوماسیون منازل به حذف کلید از مشاءات منجر می شود و روشنایی مشاءات با حضور فرد در محل و بسته […]