دوره آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS

آموزش هوشمند سازی ساختمان BMS   (با پروتکلهای  ZIGBEE , KNX, X10 , PLCBUS, Z-WAVE ) آموزش خانه هوشمند در 3 روز با سرفصلهای زیر برگذار می گردد: روز اول: 6 ساعت  مقدمه و شرح سیستمهای خانه و ساختمان هوشمند و امکانات […]