اجزای خانه هوشمند

اجزای خانه هوشمند: در این مبحث اجزای خانه هوشمند یا در اصل هرچیزی که باعث می شود یک خانه هوشمند شود را نام می بریم. به طور کلی هر خانه هوشمند شامل موارد زیر است: * سیستم کنترل دما یکی […]