استاندارد باز مدیریت ساختمان BACnet

استاندارد باز BACnet در داخل یک ساختمان هوشمند از استاندارهای ارتباطی متفاوتی استفاده می­شود که تمامی آنها با مشخصات خاص خود، کاربریهای متفاوتی را دارا می­باشند که این کارآئیها شامل ملاحظات ریالی و امکانات کنترلی تا حد زیادی بستگی به […]