خانه هوشمند بهورزان

خانه هوشمند ، خانه ایست مجهز که در آن تمام امکانات الکترونیکی و مکانیکی در آن قابل کنترل و مدیریت می باشد .خانه هوشمند به واسطه نصب ادوات لازم کاری و زیر ساخت ها تحقق می پذیرد. نصب زیرساخت های […]