تعریف خانه هوشمند

تعریف خانه هوشمند:به عبارتی، خانه ای هوشمند نامیده می شود که دارای سیستم های قابل کنترل هستند که با این سیستم ها می توان کارهای خانه را انجام داد.   مهمترین ویژگی که خانه های هوشمند را از خانه های […]