روشنایی هوشمند بهورزان

کنترل هوشمند روشنایی خانه معرفی : این سیستم به منظور افزایش آسایش ، ایمنی و رفاه ساکنان ساختمان برای مقاصد مختلفی بوجود آمده است.که می توان به موارد زیر اشاره نمود: – امکان روشن و خاموش نمودن روشناییها و وسایل […]