شرکت Fujitsu

توجه به استاندارد جهانی KNX برای هوشمند سازی خانه و ساختمان رو به افزایش است. این مجمع نشکیل شده از محصولات مختلف از بیش از 300 تولید کننده معتبر می باشد. شرکت Fujitsu  که دفتر اصلی آن در ژاپن می […]