سنسورها

سنسورها برای هوش مصنوعی سیستم به سیستم اضافه می شوند که بدون نیاز به کاربر، اقدامات خاصی را انجام دهند به طور مثال، در یک ساختمان  هوشمند در صورت کاهش رطوبت خاک، شیر برقی آبیاری را باز کنند و آبیاری […]