دعوت جهت اعطای نمایندگی

شرکت بهورزان از شرکتهای خوشنام فعال در امر 1-  هوشمند سازی ساختمان 2- سیستمهای امنیتی و حفاظتی 3- پیمانکاران برق ساختمان 4-کلینیکهای ساختمانی و دیگر رشته های مرتبط که پرسنل متخصص در زمینه برق ساختمان و الکترونیک و کنترل و […]