معرفی شرکت بهورزان عرضه کننده راهکارهای خانه و ساختمان هوشمند

سیستم های خانه هوشمند و سیستمهای BMS  بهورزان باعث صرفه جویی درمصرف انرژی، حفاظت و ایمنی افراد و تجهیزات و باعث کم کردن هزینه های مازاد و ارتقاء مدیریتی و آسایش افراد در فضاهای مسکونی، اداری، صنعتی، تجاری و ورزشی […]