هوشمند سازی مبتنی بر پروتکل KNX

    پروتکل KNX یک استاندارد بر مبنای مدل ISO بوده و یک پروتکل ارتباطی شبکه است که در خانه و ادارات و اماکن هوشمند بکار میرود. KNX جایگزین و در ضمن یکسو کننده برای سه استاندارد قبلی است . […]