پرده برقی

شرکت بهورزان وارد کننده مکانیزمهای پرده برقی می باشد در خانه های هوشمند جهت هوشمند سازی نور و پرده ها می بایست از پرده  اتوماتیک استفاده نمود پرده های برقی قابل استفاده در خانه هوشمند می باشند این پرده ها […]