کنترل تردد هوشمند

یکی از دغدغه های مدیران فراهم نمودن محیطی امن و تحت کنترل در مجموعه خود، بدون ایجاد محدودیت غیرمتعارف می باشد تا بتوان کلیه قسمتهای مجموعه و همچنین دسترسی افراد مختلف از جمله پرسنل و مراجعه کنندگان را کنترل نمود. […]