سیستم هوشمند و لوکس ساختمان بهورزان راهی به سوی آینده

سیستم KNX استاندارد جهانی هوشمند سازی ساختمان است که سازندگان و کمپانی های معتبر و مشهور دنیا محصولات خود را بر پایه این پروتکل طراحی می کنند. با پیاده سازی این سیستم در ساختمان شما قادر خواهید بود تا امکانات […]

محصولات پروتکل x10

X10 کلیدهای Single-Button H-Duty Appliance Single-Button Lamp Switch Double-Button Lamp Switch Single-Button H-Duty Appliance Double-Button H-Duty Appliance Single-Button H-Duty Lamp Switch X10 PT کلیدهای Single-Button Fluorescent Light Pt Single-Button Dimmer Switch Pt Double-Button Dimmer Switch Pt Single-Button Appliance Switch Pt […]